HTC One M9(s)‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Changing the display language

Changing the language adjusts the keyboard layout, date and time formatting, and more.
  1. From the Home screen, tap > Settings > Language & keyboard.
  2. Tap Language, and then choose the language you want to use.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?