HTC One M9(s)‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Does a SIM card need to be inserted to use HTC Transfer?

No. HTC Transfer uses Wi‍-Fi® to transfer your data from your old phone to your new phone. On your old phone, you can either use a Wi‍-Fi or data connection to download the HTC Transfer Tool.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?