HTC One M9(s)‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Handling incoming calls in Car

When you receive an incoming call, you can easily answer or decline.
  • If you hear a voice prompt, say "‍yes"‍ or "‍no"‍ to answer or decline a call.
  • Tap Answer or Decline.
Related How-tos
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?