HTC One M9(s)‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

What does the Sapphire camera lens cover do?

The main camera lens is covered with Sapphire glass to make it scratch-resistant.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?