HTC One M9(s)‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Closing the Camera app

To give you a full view of the Viewfinder screen, HTC One M9‍(‍s‍) replaces , , and with small dots.
Tap a dot to show these buttons again, and then tap or to close the Camera app and return to the Home screen or the previous screen.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?