HTC One M9(s)‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Turning the camera flash on or off

Tap the flash icon to choose a flash setting.

When using or , the camera intelligently sets the best flash brightness for your photo.

Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?