HTC One M9(s)‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Playing music in Car

  1. In Car, tap Music.
  2. Swipe left or right to browse by category.
  3. Tap to search your collection.
  4. Tap an album, song, or playlist to listen to it.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?