HTC One M9(s)‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Automatic screen rotation

Note: Automatic rotation is not supported in all applications.
  1. From the Home screen, tap > Settings > Display & gestures or Display, gestures & buttons.
  2. Select or clear the Auto-rotate screen option to turn it on or off.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?