HTC One M9(s)‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Displaying the battery percentage

You can check the percentage of remaining battery power right from the status bar.
  1. From the Home screen, tap > Settings > Power.
  2. Select Show battery level.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?