HTC One M9(s)‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Are there advanced calculator functions in the Calculator app?

Yes. When you turn the phone in landscape orientation while you're using the Calculator app, advanced calculator functions will be displayed.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?