HTC U11‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Turning Edge Sense on or off

You can turn Edge Sense on or off in Settings.
  1. From the Home screen, swipe up and then find and tap Settings.
  2. Tap the Edge Sense On/Off switch to turn it on or off.
Tip: You can also turn Edge Sense on or off in Quick Settings.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?