HTC U11‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Resetting network settings

Reset the network settings when you're having problems connecting HTC U11 to the Internet or Bluetooth devices.
  1. From the Home screen, swipe up and then tap Settings > Backup & reset.
  2. Tap Reset Wi-Fi, mobile & Bluetooth.
  3. Tap Reset settings.
  4. Tap Reset settings again.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?