HTC U11‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Displaying the battery percentage

You can check the percentage of remaining battery power right from the status bar.
  1. From the Home screen, swipe up and then find and tap Settings.
  2. Tap Battery.
  3. Tap the Battery percentage On/Off switch to show the battery percentage on the status bar.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?