HTC U11‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Setting the photo quality and size

  1. Switch to Photo or Selfie Photo mode. Or, select Pro mode.
  2. Tap Camera settings slideout menu button to open the slideout menu.
  3. Tap the current setting—for example Photo mode resolution indicator— to change the photo quality and size, or aspect ratio.
Related How-tos
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?