HTC U11‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Switching the power on or off

Switching the power on

Press the POWER button until HTC U11 vibrates.
Note: When you turn on HTC U11 for the first time, you’ll need to set it up.

Switching the power off

  1. If the display is off, press the POWER button to turn it back on.
  2. Press and hold the POWER button for a few seconds.
  3. Tap Power off on the options menu.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?