HTC Desire 826 dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Changing the display font

You can change the font style and size of the display font.
  1. Go to Settings, and then tap Display & gestures or Display, gestures & buttons.
  2. Tap Font style and choose one of the built-in fonts or tap Get fonts online to go online and download new fonts.
  3. Tap Font size to choose the size of the font.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?