HTC Desire 826 dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Displaying the battery percentage

You can check the percentage of remaining battery power right from the status bar.
  1. Go to Settings, and then tap Power.
  2. Select Show battery level.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?