HTC Desire 826 dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Editing a contact’s information

Important: Social network contacts cannot be edited.
  1. On the People tab, press and hold the contact, and then tap Edit contact.
  2. Enter the new information.
  3. Tap Save.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?