HTC Desire 826 dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Taking a photo

  1. Open the Camera app.
  2. Switch to Camera mode.
  3. To choose a photo resolution, tap on the Viewfinder screen, and then tap > Resolution.
  4. Point the camera at what you want to capture. The camera adjusts the focus automatically as you move it.
  5. When you're ready to take the photo, tap .
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?