HTC One A9‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Music controls or app notifications not appearing on HTC Dot View?

Check if HTC Dot View Music Controls and Notifications are enabled in Settings.
  1. Go to Settings, and then tap Sound & notification > Notification access.
  2. Tap the HTC Dot View Music Controls and HTC Dot View Notifications options if they're not selected.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?