HTC One A9‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Turning Motion Launch gestures on or off

Choose the Motion Launch gestures you want on or off in Settings.
  1. From the Home screen, tap > Settings > Display & gestures or Display, gestures & buttons.
  2. Tap Motion Launch gestures.
  3. Select the Motion Launch gestures you want.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?