HTC One A9‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Home wallpaper

Choose from the available wallpapers, or use any photo you've taken with the camera.
  1. Press and hold an empty space on a widget panel.
  2. In the pop-up menu, tap Change Home screen wallpaper.
  3. Choose from where you want to select a wallpaper.
    To use a photo you captured with the camera, tap Gallery, choose and crop a photo, and then tap .
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?