HTC One A9‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Zooming

Before taking a photo or video, slide two fingers apart to zoom in or together to zoom out.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?