HTC One A9‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Enhancing RAW photos

After capturing RAW photos, you can do some basic enhancements to them on HTC One A9.
  1. From the Home screen, tap , and then find and tap Photo Editor.
  2. Tap Gallery and select the RAW photo you want to enhance.
  3. Tap .
  4. Tap when done.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?