HTC One A9‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Sharing content

Have something to share, such as a photo or video?
  • In an app, just tap the share icon: or .
  • If you don't see the icon, tap > Share.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?