HTC U Play‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Turning the lock screen off

Rather not have to unlock your phone every time you wake it up? You can turn the lock screen off in Settings.
  1. From the Home screen, tap > Settings > Security.
  2. Tap Screen lock > None.

To turn the lock screen on again, in Security settings, tap Screen lock > Swipe.

Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?