HTC U Play‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Setting the default volume

  1. From the Home screen, tap > Settings > Sound & notification.
  2. Tap Volumes.
  3. Slide the volume bars for each type of sound source.
  4. Tap Done.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?