HTC U Play‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Changing your notification sound

Important: Make sure the volume is on.
  1. From the Home screen, tap > Settings > Sound & notification.
  2. Tap Notification sound, and then select one from the list.
  3. When you're done selecting your ringtone, tap Apply.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?