HTC 10‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Card tray

When inserting the eject tool into the tray eject hole to remove the card tray, do not obstruct the tray to avoid damaging the eject mechanism inside the slot.

Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?