HTC 10‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Setting the photo quality and size

  1. Switch to Photo or Selfie Photo mode. Or, select Pro mode.
  2. Tap to open the slideout menu.
  3. Tap the current setting—for example — to change the photo quality and size, or aspect ratio.
Related How-tos
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?