HTC 10‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Resetting network settings

Reset the network settings when you're having problems connecting HTC 10 to your mobile data or Wi‍-Fi network and Bluetooth devices.
  1. From the Home screen, swipe up and then tap Settings > Backup & reset.
  2. Tap Network settings reset.
  3. Tap Reset settings.
  4. Tap Reset settings.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?