HTC U Ultra‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Turning on location services from the weather clock

If you forgot to turn on location services, you can easily do that from the weather clock widget.
  1. On the weather clock widget, tap Turn on location services to get weather > OK.
  2. If prompted, tap the switch on the Location title bar to turn on location services.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?