HTC U Ultra‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Enabling high resolution audio recording

Want to make crystal clear recordings?Record sounds in high resolution audio.
  1. From the Home screen, tap , and then find and tap Voice Recorder.
  2. Tap > Settings > Encoding format, and select High res quality (FLAC).
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?