HTC U Ultra‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Displaying the battery percentage

You can check the percentage of remaining battery power right from the status bar.
  1. From the Home screen, tap , and then find and tap Settings.
  2. Tap Power.
  3. Select Show battery level.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?