HTC U Ultra‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Setting the date and time manually

  1. From the Home screen, tap , and then find and tap Clock.
  2. On the World Clock tab, tap > Set date & time.
  3. Clear Automatic date & time and Automatic time zone, and then set the time zone, date, and time as required.
Tip: To display military time, choose the Use 24-hour format option.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?