HTC U Ultra‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Adjusting the display size

Resize items and fonts on the screen to make them easier to see.
  1. From the Home screen, tap > Settings > Display & gestures or Display, gestures & buttons.
  2. Tap Display size.
  3. Drag the sliders to increase or decrease the size of fonts or the items on the screen.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?