HTC Desire 12‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Switching between silent, vibrate, and normal modes

Do one of the following:
  • To change from silent to normal mode, press the VOLUME UP button three times.
  • To change from vibrate to normal mode, press the VOLUME UP button twice.
  • Go to Settings, and then tap Sound to select a new sound setting.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?