HTC Desire 12‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Setting when to turn off the screen

After a period of inactivity, the screen turns off to conserve battery power. You can set the idle time before the screen turns off.
  1. From the Home screen, swipe up and then tap Settings > Display.
  2. Tap Sleep, and then tap the time before the screen turns off.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?