HTC Desire 12‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Changing the default font size

  1. From the Home screen, swipe up and then tap Settings > Display.
  2. Tap Font size, and then select the size you want.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?