HTC Desire 12‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Editing a contact’s information

  1. From the Home screen, swipe up and then find and tap Contacts.
  2. On the Contacts tab, tap a contact, and then tap .
  3. Enter the new information.
  4. Tap .
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?