HTC Desire 12‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Setting the default volume

  1. From the Home screen, swipe up and then tap Settings > Sound.
  2. Slide the volume bars for each type of sound source.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?