HTC Desire 12‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Managing your nano SIM cards with Dual network manager

From the Home screen, swipe up and then tap Settings > SIM cards. You can turn either card on or off, change the card names, and more.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?