HTC One E9 dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Setting up the HTC Sense Home widget

Setting up the HTC Sense Home widget is quick and easy.
Important:
  1. On the setup screen of the HTC Sense Home widget, tap Tap to personalize > Let's explore.
  2. Tap where you are to finish setting up the widget.
  3. On the widget, tap > > Personalize HTC Sense Home.
  4. Select all the options on the screen, and then press .
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?