HTC One E9 dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Are there advanced calculator functions in the Calculator app?

Yes. In the Calculator app, slide open the advanced calculator panel from the lower-right edge of the screen. You can also turn the phone in landscape orientation to display the advanced calculator panel.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?