HTC One E9 dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

How do I enable or disable a device administrator app?

  1. From the Home screen, tap > Settings > Security.
  2. Tap Device administrators.
  3. Tap the administrator app, and then tap Activate or Deactivate.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?