HTC One E9 dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Can I remove the app suggestions on the HTC Sense Home widget?

Yes.
  1. On the HTC Sense Home widget, tap , and then tap > Show/hide smart folders.
  2. Clear the Show Suggestions folder option.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?