HTC One E9 dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

What can I do if I forgot my Google Account password?

If you've forgotten your Google® Account password, you can try to recover it through the Google website.
On your phone or computer web browser, go to www.google.com/accounts/recovery. Follow the instructions on the screen to reset your password.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?