HTC Desire 630 dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Setting default apps

In Settings, you can choose default apps for web browsing, text messaging, and more.
  1. From the Home screen, tap , and then find and tap Settings.
  2. Tap Apps.
  3. Tap > Configure apps > Default apps.
  4. Choose your default assist and voice input, web browser, phone, and text messaging apps.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?