HTC Desire 630 dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Changing the lock screen wallpaper

Use the home wallpaper, or use any photo you've taken with the camera as the lock screen wallpaper.
  1. From the Home screen, tap > Settings > Personalize.
  2. Under Lock screen, tap Change wallpaper
  3. In the pop-up menu, tap Same image as Home wallpaper or select a photo from the other options.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?