HTC Desire 630 dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Bookmarking themes

While browsing themes, you can bookmark them so that you can easily find them later.
  1. From the Home screen, tap , and then find and tap Themes.
  2. Browse the categories to find something you like.
  3. Tap the item and then tap . You'll find the bookmark in My themes. See Finding your themes .
Tip: You can remove the bookmark by tapping .
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?